JEN Tattoo School

• รับสัก ออกแบบลายสัก ตกแต่งแก้ไขรอยสัก เปลี่ยนรอยสักใหม่
• รับสอนสำหรับผู้ที่สนใจในการสัก ทั้งวิธีและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
• จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ในการสักทุกชนิด